STRONA INTERNETOWA AZ NIERUCHOMOŚCI

Polityka Prywatności i Cookies

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejszy dokument dotyczy Polityki Prywatności i Cookies, odnoszącej się do Serwisu dostępnego pod adresem www.az.nieruchomosci.pl, którego operatorem jest Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Solnej 1 lok. 6, 30-527 Kraków, NIP 677 230 49 67, REGON 120633206.
2. Polityka Prywatności i Cookies opracowana została w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązującego od 25 maja 2018 r. („RODO”), i obowiązuje od dnia publikacji.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrowanie Zarządzanie Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą przy ulicy Solnej 1 lok. 6, 30-527 Kraków, NIP 677 230 49 67, REGON 120633206.
4. Z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych Użytkownik może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@az.nieruchomosci.pl
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach umieszczonych na stronie internetowej oraz aplikacji dane,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności i cookies do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

1. Spółka wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
a) w celu realizacji usługi świadczonej w Serwisie – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania tej usługi, w tym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
b) w celu przeciwdziałania nadużyciom, przypadkom łamania Regulaminu oraz innych zachowań niezgodnych z przepisami prawa, np. oszustwom lub ogólnie przyjętymi normami społecznymi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakimi jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
c) w wewnętrznych celach administracyjnych Spółki, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz zarządzania bazą klientów Spółki;
d) w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Użytkownika oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki polegających na możliwości ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
e) w celu marketingowym (uwzględniających profilowanie w tych celach w związku z przedstawianiem Użytkownikowi spersonalizowanej oferty) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Spółki, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki;
f) w celu analitycznym oraz badania satysfakcji Użytkownika – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Spółkę produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia Użytkownika.

III. METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone w formularzach, zostają zaszyfrowane w urządzeniu Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

IV. DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

1. Dane Użytkownika nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa chyba, że na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką. Dane mogą być także przekazywane partnerom biznesowym Spółki, z którymi Spółka współpracuje np. w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania Serwisu lub innym podwykonawcom, jak np. podmioty dostarczające usługi informatyczne, działającym na zlecenie Spółki.
2. Dane Użytkownika przechowywane będą do czasu usunięcia konta w Serwisie, a następnie do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń w zakresie do tego niezbędnym, a w celach marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
3. Użytkownik – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacji ich przetwarzania przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).
5. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie Użytkownika.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, co oznacza, że rejestracja i związane z nią podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym jednak niezbędne jest do zaistnienia możliwości założenia konta w Serwisie oraz realizacji przez Spółkę świadczenia usługi w Serwisie.

V. POLITYKA COOKIES - SZCZEGÓŁY

1. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej Serwisu wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych jak rόwnież umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika. Podczas korzystania z Witryny, Serwisu lub Aplikacji Mobilnej Operator Serwisu pobiera od przeglądarek Użytkowników i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. Operator Serwisu pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych.
2. Okres aktywności plikόw cookies :
Czasowe / tymczasowe – to takie pliki, ktόre są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności.
Stałe – to takie pliki, ktόre są aktywne na przeglądarce Użytkownika do chwili ich usunięcia przez Użytkownika, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie.
Użytkownik ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plikόw cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Serwisu i jego funkcjonalność.
3. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.
4. Operator Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plikόw cookies przekazywane przez urządzenie Użytkownika:
techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Serwisu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Serwisu;
zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta Operatora Serwisu, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);
statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Serwisu;
reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do użytkownika i zapamiętać jej ustawienia.